กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำตาลมะพร้าวจากจังหวัดสมุทรสงคราม   (ภาษาไทย)
Safety Surveillance of Coconut Sugar Produced in Samut Songkhram Province   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:7 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย หัวหน้าโครงการ
2 นางสาววชิราภา เขียวรอด ผู้ร่วมวิจัย
3 นางอังคณา จิตต์จำนงค์ ผู้ร่วมวิจัย
4 นายนุชจรี ร่วมชาติ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


น้ำตาลมะพร้าวเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงของสมุทรสงคราม เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำตาลมะพร้าวที่ผลิตในจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ได้รวบรวมข้อมูลน้ำตาลมะพร้าวที่ส่งตรวจในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ถึง 2562 จำนวน 156 ตัวอย่าง โดยอ้างอิงข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 5/2561) เรื่องน้ำตาลมะพร้าว และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 389 (พ.ศ.2561) เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร พบว่าไม่ได้มาตรฐาน 30 ตัวอย่าง (ร้อยละ 19.23) เนื่องจากใช้วัตถุกันเสียชนิด เบนโซอิก ซอร์บิก และซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน 21 ตัวอย่าง (ร้อยละ 70) ปนเปื้อนจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและ/หรือยีสต์และเชื้อราเกินมาตรฐาน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 16.67) พบสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ10) และพบปัญหา ทั้ง 3 ด้าน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ3.33) สรุปได้ว่า พบปัญหาจากการใช้วัตถุกันเสียมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านจุลินทรีย์ และด้านกายภาพ ตามลำดับ จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่กลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวที่ไม่ผ่านมาตรฐานเพื่อหาสาเหตุของปัญหา และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต เพื่อให้สามารถผลิตน้ำตาลมะพร้าวที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำสำคัญ: น้ำตาลมะพร้าว  คุณภาพ  จังหวัดสมุทรสงคราม                 

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพยั่งยืน วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕