กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปรอทในน้ำแร่ธรรมชาติ   (ภาษาไทย)
The Method Verification of Mercury in Mineral Water   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกฤษณา ปาสานำ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาววชิราภา เขียวรอด ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การบริโภคน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนจากสารปรอทเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 199 (พ.ศ.2543) เรื่องน้ำแร่ธรรมชาติ กำหนดให้มีปริมาณปรอทไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร เพื่อให้ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สามารถตรวจวิเคราะห์ปรอทในน้ำได้ จึงดำเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทแบบอัตโนมัติ ตามวิธีมาตรฐาน United State Environmental Protection Agency(U.S.EPA) method 7473 (2007) ผลการทวนสอบวิธีพบว่าช่วงของการวัดและความเป็นเส้นตรงของวิธีเท่ากับ 0.0005-0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มากกว่า 0.995 ขีดจำกัดของการตรวจพบและขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ เท่ากับ 0.00016 และ 0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ การทดสอบความแม่นโดยใช้ตัวอย่างควบคุมคุณภาพมีค่าเฉลี่ยของการวิเคราะห์ไม่แตกต่างจากค่าที่เติมสารมาตรฐานลงไป ความเที่ยงของการวิเคราะห์อยู่ในช่วงการยอมรับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตรวจวิเคราะห์ปรอทด้วยวิธีนี้ มีความถูกต้องและเหมาะสม และได้เก็บตัวอย่างน้ำแร่ธรรมชาติในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 31 ตัวอย่าง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อตรวจวิเคราะห์ปรอท ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดมีปริมาณปรอทไม่เกิน 0.0007 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงให้เห็นว่าน้ำแร่ธรรมชาติในเขตสุขภาพที่ 5 มีปริมาณปรอทในระดับปลอดภัย คำสำคัญ: ปรอท เครื่องวิเคราะห์ปรอท น้ำแร่ธรรมชาติ                       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพยั่งยืน วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖