กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในปลาหมึก โดยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์   (ภาษาไทย)
Method Validation of Determination of Free Formaldehyde in Squids by Spectrophotometer   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนวลพรรณ ไพบูลย์ศรีนครา หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็ง แต่ยังมีการตรวจพบการปนเปื้อนในอาหารทะเล เพื่อให้มีความสามารถตรวจวิเคราะห์สารดังกล่าว จึงได้ทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในปลาหมึก ในปี 2562 โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างอะเซตติลอะซิโตน แอมโมเนีย และ ฟอร์มาลดีไฮด์ ที่ 37 องศาเซลเซียส วัดปริมาณ 3 5-ไดอะซิติล-1 4-ไดไฮโดรลูทิดีนที่เกิดขึ้นด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ที่ 412 นาโนเมตร ผลทดสอบความใช้ได้ของวิธีพบว่า ขีดจำกัดของการตรวจพบเท่ากับ 2.5 มก./กก. ขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณเท่ากับ 5.0 มก./กก. ทดสอบความแม่นและความเที่ยงที่ระดับความเข้มข้น 5        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ (Poster) ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖