กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทวนสอบความถูกต้องของการทดสอบ หาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดย GC-Headspace   (ภาษาไทย)
Method Validation for Determination of Alcohol in Blood by GC-Headspace   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายประเสริฐ หิรัญณรงค์ชัย หัวหน้าโครงการ
2 นางชานิดา แสงสุริย์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การดื่มสุราทำให้ประสิทธิภาพการขับขี่ลดลงโดยขณะที่ผู้ดื่มสุราไม่รู้ตัวว่าประสิทธิภาพการขับขี่ของตนลดลง หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้พยายามลดอุบัติเหตุจากผู้เมาสุราโดยกำหนดบทลงโทษให้ความรู้และรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ผู้ขับขี่ กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุรา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม มีส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและเพื่อให้การทดสอบมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจึงต้องมีการทวนสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบ การทวนสอบความถูกต้องของวิธีการทดสอบ วิธีดำเนินการ ทำการทดสอบ 4 พารามิเตอร์ คือ 1. Precision ใช้สารมาตรฐาน 9 ความเข้มข้นทำการทดสอบความเข้มข้นละ 10 ซ้ำ คำนวณหาค่าเฉลี่ยและ%RSD นำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่า HORRAT ที่ความเข้มข้น 7.892 mg% ได้ 0.21 2. Linearity ใช้สารมาตรฐาน 9 ความเข้มข้นจาก 7.982 – 394.605 mg% นำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่า R2 ได้ 0.99988 3. Accuracy เติมสารมาตรฐาน 5 ความเข้มข้น จาก 21.40 – 260.80 ลงในตัวอย่างเลือด นำมาคำนวนค่า %Recovery ได้ 89.16 – 96.62 ตามลำดับ 4. Sensitivity สร้างกราฟมาตรฐาน และคำนวณหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมการเชิงเส้น (Standard error of the regression ) และค่าความชัน นำมาคำนวณหาค่า LOD เท่ากับ 1.24 mg% และ ค่า LOQ เท่ากับ 4.13 mg%           

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพยั่งยืน วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖