กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
อาหารปลอดภัยริมทาง: เทศกาลกินปลาทูแม่กลอง 2562    (ภาษาไทย)
Street Food Safety: Maeklong Mackerel Food Festival 2019   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววชิราภา เขียวรอด หัวหน้าโครงการ
2 นางพัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวกรชนก ขยันคิด ผู้ร่วมวิจัย
4 นายนุชจรี ร่วมชาติ ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวศุลีพร หยีตระกูลรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


“ปลาทูแม่กลอง” ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม มีการจัดงานเทศกาลกินปลาทูแม่กลองช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายในช่วงเทศกาลปลาทูปี 2562 ก่อนเทศกาลจึงได้เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนเชื้อ โดยมีการจัดประชุมผู้ประกอบการเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขลักษณะที่ดี มีการสุ่มเก็บตัวอย่างจากการ swab ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร 210 ตัวอย่าง อาหารปรุงสำเร็จ 37 ตัวอย่าง และน้ำใช้และน้ำแข็ง 8 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560) ผลพบว่าตัวอย่าง swab ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร ไม่ผ่านมาตรฐาน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.9) เนื่องจากพบเชื้อ Escherichia coli สำหรับอาหารปรุงสำเร็จ 37 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.8) เนื่องจากพบเชื้อ E. coli น้ำใช้และน้ำแข็ง รวม 8 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐานทั้งหมด (ร้อยละ 100) เนื่องจากพบเชื้อ coliforms 8 ตัวอย่าง และ E. coli 4 ตัวอย่าง แต่ไม่พบปัญหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค ได้แก่ Salmonella spp.  Vibrio cholerae  V. paraheamolyticus นอกจากนี้ ในการตรวจทุกตัวอย่างพบว่า Staphylococcus aureus และ Clostridium perfringens ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ในภาพรวมทางจุลชีววิทยาของอาหาร และภาชนะสัมผัสอาหาร มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คำสำคัญ: อาหารปลอดภัยริมทาง                  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพยั่งยืน วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖