กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาเม็ดโคลชิซินในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
Quality of Colchicine Tablets in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ยาเม็ดโคลชิซินเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 บัญชี ก ในกลุ่มยารักษาโรคเกาต์และภาวะ กรดยูริกในเลือดสูง จากข้อมูลการศึกษาคุณภาพยาเม็ดโคลชิซินของสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2546 พบว่าตัวอย่างผิดมาตรฐานหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ ความสม่ำเสมอของตัวยาสำคัญต่อหน่วย 39 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46.4) ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรังร่วมกับสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้คัดเลือกยาดังกล่าวมาศึกษาคุณภาพยาซ้ำ ทำการสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ผ่านระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 35 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต 12 ราย รวม 13 ทะเบียนตำรับยา ขนาดความแรง 0.6 มิลลิกรัม โดยใช้วิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามตำรายาของสหรัฐอเมริกา (USP 37) ซึ่งได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ประเมินในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ ความสม่ำเสมอของตัวยาสำคัญต่อหน่วย และการละลายของตัวยา ผลการตรวจวิเคราะห์ยาเม็ดโคลชิซินเข้ามาตรฐานทุกหัวข้อวิเคราะห์จำนวน 33 ตัวอย่าง (ร้อยละ 94.3) และผิดมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.7) โดยผิดมาตรฐานหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ และความสม่ำเสมอของตัวยาสำคัญต่อหน่วย จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายาเม็ดโคลชิซินที่มีใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีคุณภาพ คำสำคัญ: ยาเม็ดโคลชิซิน คุณภาพ Abstract Colchicine Tablets is drug for treatment of gout and hyperuricaemia listed as class A in the National List of Essential Medicines 2015. The results from the quality survey of Colchicine Tablets with Bureau of Drug and Narcotic  Department of Medical Sciences in fiscal year 2003 shown that 39 samples (46.4%) did not conform to the requirement for content of active ingredient  content uniformity. Therefore

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖