กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปรับปรุงแนวทางการตรวจพิสูจน์ยาอี ยาเค จากงานประจำตรวจยาบ้าในปัสสาวะ   (ภาษาไทย)
-     (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:8 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางชานิดา แสงสุริย์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวกฤติกา น้อยถนอม ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวกฤติกา น้อยถนอม ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันแนวทางการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ตรวจ 3 ชนิด คือ เมทแอมเฟตามีน มอร์ฟีน และกัญชา ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ช่วง พ.ศ.2551-2560 มีตัวอย่างปัสสาวะ 126 245 ตัวอย่าง พบยาอี (MDMA) เพียง 12 ตัวอย่าง ที่เกิดจากการระบุขอให้ตรวจ เมื่อพิจารณางานตรวจเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ซึ่งตรวจยืนยันด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography (TLC) ทุกตัวอย่างอยู่แล้ว จึงมีการปรับเปลี่ยนการตรวจให้ได้ข้อมูลยาอีด้วย โดยเปลี่ยน Developing Solvent เพียง 1 system จาก Ethylacetate : Acetone : Ammonia เป็น Hexane : Acetone : Ammonia จากนั้นทดสอบยาเค (Ketamine) ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นในตัวอย่างที่ตรวจพบยาอี และยืนยันด้วยเทคนิค Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) ในปี 2561 ตรวจพบยาอีถึง 67 ตัวอย่าง พบยาเค 36 ตัวอย่าง และมี 1 ตัวอย่าง ที่พบยาอีทั้งชนิด MDMA และ MDE จากแนวทางการตรวจที่ได้ปรับปรุงขึ้นมานี้ ทำให้ทราบข้อมูลทั้งยาบ้าและยาอีพร้อมกัน และยังขยายผลทราบข้อมูลยาเค ที่มักใช้ร่วมกับยาอีได้อีกด้วย ดังนั้นสถานตรวจพิสูจน์อาจต้องมีการทบทวนแนวทางการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ ให้ได้ข้อมูลครอบคลุม ครบถ้วนมากที่สุด เพื่อให้ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศต่อไป       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "Healthy Living with Medical Sciences, Genomics Thailand : สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์" วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เริ่ม: 18 ส.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖