กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพนมโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2556-2561   (ภาษาไทย)
-   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:6 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย หัวหน้าโครงการ
2 นางสาววชิราภา เขียวรอด ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวนวลพรรณ ไพบูลย์ศรีนครา ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เขตสุขภาพที่ 5 มีโรงงานผลิตนมโรงเรียน รวม 14 แห่ง จากการรวบรวมคุณภาพนมโรงเรียนที่ส่งวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 350 พ.ศ. 2556 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ระหว่างปี 2556 ถึง 2561 รวม 442 ตัวอย่าง เป็นชนิดพาสเจอร์ไรส์ 396 ตัวอย่าง และยูเอชที 46 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่ได้มาตรฐาน 63 ตัวอย่าง (ร้อยละ 14.25) แยกเป็นนมชนิดพาสเจอร์ไรส์ 60 ตัวอย่าง และยูเอชที 3 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านโภชนาการ 40 ตัวอย่าง ด้านจุลชีววิทยา 18 ตัวอย่าง และไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งด้านโภชนาการและจุลชีววิทยา 5 ตัวอย่าง ด้านโภชนาการพบว่าเนื้อนมไม่รวมมันเนย(TSNF) มันเนยและโปรตีน ต่่ากว่ามาตรฐาน ร้อยละ 9.67  3.32 และ 2.11 ตามล่าดับ ด้านจุลชีววิทยานมพาสเจอร์ไรส์ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากจ่านวนแบคทีเรียทั้งหมด จุลินทรีย์ที่ชี้บ่งสุขลักษณะการผลิตที่ไม่ดี (Coliforms) Salmonella species และ Bacillus cereus ร้อยละ 0.93  3.94  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ (Poster) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖