กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาเบื้องต้นเพื่อตรวจหา mcr-1 gene ในเชื้อ Salmonella และ Escherichia coli ที่ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร ด้วยเทคนิคพีซีอาร์   (ภาษาไทย)
The preliminary Study of mcr-1 gene detection for Salmonella and Escherichia coli in food samples by using PCR technique   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:4 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ยีนดื้อยา mcr-1 หรือ The mobilized colistin resistance gene เป็นยีนดื้อยาโคลิสติน (colistin) โดยยาโคลิสตินเป็นยาปฏิชีวนะที่สาคัญในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เช่น Salmonella และ Escherichia coli สาเหตุที่ทั่วโลกต้องเฝ้าระวังยีนดื้อยาชนิดนี้ เนื่องจากในปี 2558 ทีมวิจัยชาวจีนค้นพบยีน mcr-1 ในพลาสมิดหรือสารพันธุกรรมของแบคทีเรียดื้อยาโคลิสตินที่สามารถถ่ายโอนไปแบคทีเรียต่างชนิดได้ สาหรับประเทศไทย การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย แกรมลบในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่สาคัญและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งในปี 2559 ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อ Escherichia coli ที่มียีนดื้อยา mcr-1 จากตัวอย่างปัสสาวะ นอกจากนี้ก็ยังเป็นปัญหาสาคัญของการติดเชื้อในชุมชน ในการเลี้ยงสัตว์ ในห่วงโซ่อาหาร ทาให้มีการปนเปื้อนในอาหาร และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทางเลือกในการรักษามีจากัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 ศวก. ที่ 5 สมุทรสงคราม ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอาหารจานวน 3 285 ตัวอย่าง 3 411 ตัวอย่าง และ 2  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ (Poster) มหกรรม DMSc R2R forum 2019 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่ม: 25 มิ.ย. 2562 สิ้นสุด: 25 มิ.ย. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖