กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
พัฒนาการเฝ้าระวังสถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ 5   (ภาษาไทย)
Developing Surveillance of Antimicrobial Resistance in Health Zone 5   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:5 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวปิติมน พลวิชัย หัวหน้าโครงการ
2 นางปานทิพย์ ศิริโชติ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวสิริลดา สุพรรณคง ผู้ร่วมวิจัย
4 นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


เครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับประเทศ ได้ดาเนินการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน มีบทบาทในเรื่องการพัฒนาและจัดทา Antibiogram นาเสนอในภาพเขตทาง Website ของหน่วยงาน และ Antibiotrend ที่แจ้งให้ทราบสถานการณ์เป็นระยะเมื่อมีการประชุมเครือข่าย ทางหนังสือราชการ นาเสนอผ่านผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มภาพเขต และวิเคราะห์ปี ค.ศ. 2014-2018 ลง Website ของหน่วยงาน จากข้อมูลวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียของโรงพยาบาลเครือข่ายสมาชิกโครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (NARST) จากโรงพยาบาล 8 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 5 ได้แก่ รพ.ราชบุรี  รพ.เจ้าพระยายมราช  รพ.สมุทรสาคร  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ (Poster) มหกรรม DMSc R2R forum 2019 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่ม: 25 มิ.ย. 2562 สิ้นสุด: 25 มิ.ย. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖