กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดมังคุดในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง   (ภาษาไทย)
Neuroprotective Activity of the Mangosteen Extracts in Neuronal Cell Cultures   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


มังคุดมีสารแซนโทนซึ่งมีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันที่แรงและอาจจะใช้ในการบรรเทาภาวะเครียดจาก การเกิดออกซิเดชันที่ทำให้เกิดกระบวนการเสื่อมของเซลล์ประสาทได้ การศึกษานี้เพื่อทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดด้วยน้ำ (GM-W) และสารสกัดด้วยเอทานอล (GM-E) ของเปลือกผลมังคุดต่อความเป็นพิษจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกลูตาเมตในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง mouse neuroblastoma  N1E-115 โดยใช้ความอยู่รอดของเซลล์ (วัดโดย MTT reduction) เป็นตัวชี้วัด พบว่า การสัมผัสร่วมระหว่างสารสกัด GM-E และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือการสัมผัสกับสารสกัด GM-E ก่อนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถปกป้องการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขณะที่ทั้ง 2 สารสกัดไม่แสดงผลปกป้องการตายของเซลล์ประสาทจากกลูตาเมต ผลแสดงให้เห็นว่าสารสกัด GM-E ของเปลือกผลมังคุดมีศักยภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เกิดจากพิษของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาต่อในสัตว์ทดลองเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖