กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดอัญชัน   (ภาษาไทย)
Neuroprotective activity of Clitoria ternatea L. extracts   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ในอัญชันพบสารกลุ่ม anthocyanins ซึ่งมีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันและอาจจะใช้ในการป้องกันหรือลดกระบวนการเสื่อมของเซลล์ประสาทอันเป็นผลจากภาวะเครียดออกซิเดชันได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อทดสอบผลปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดด้วยน้ำ (CT-W) และสารสกัดด้วยเอทานอล (CT-E) ของอัญชันต่อความเป็นพิษที่เกิดจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกลูตาเมตในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง N1E-115 mouse neuroblastoma โดยใช้ความอยู่รอดของเซลล์เป็นตัวชี้วัด พบว่า การสัมผัสร่วมระหว่างสารสกัด CTW กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือกลูตาเมตอาจมีผลปกป้องการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกลูตาเมต ขณะที่สารสกัด CTE ไม่แสดงผลปกป้องการตายของเซลล์ประสาทที่เกิดจากพิษทั้งสองได้ ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า กลไกการออกฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดอัญชันอย่างน้อยน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต้านออกซิเดซัน อย่างไรก็ตาม การสัมผัสของสารสกัด CTW ก่อนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกลูตาเมตไม่เป็นผลใด ๆ ดังนั้น กลไกที่แน่นอนในการออกฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดอัญชันยังไม่เป็นที่ทราบชัดจึงควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖