รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


สมุนไพรไทยหลายชนิดมักถูกกล่าวอ้างสรรพคุณว่าสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ ซึ่งกลไกหนึ่งในการรักษาโรคสมองเสื่อม คือ การใช้ยายับยั้งโคลีนเอสเตอเรส ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และบิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรสของสมุนไพร 13 ชนิด โดยใช้วิธีของ Ellman ผลพบว่าสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสได้สูงสุด 2 อันดับแรก คือ สารสกัดด้วยเอทานอลของสีฟันคนทาและพริกไทย โดยสารสกัดทั้ง 2 ชนิดแสดงฤทธิ์ยับยั้งบิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรสได้ไม่แตกต่างจาก galantamine ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมบวก ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองสารสกัดมีศักยภาพในการยับยั้งบิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรส และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำมาศึกษาต่อยอดฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในสัตว์ทดลอง เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖