กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีของทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2555-2557   (ภาษาไทย)
Situation of HIV Infection in Infants Born to HIV Infected Mothers in Surat Thani Chumphon and Phuket during Fiscal Years 2012-2014  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส ผู้ร่วมวิจัย
2 นางพัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการดำเนินการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โดยการให้ยาต้านไวรัสเอดส์แก่หญิงตั้งครรภ์และเด็กทารกทุกรายที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 เดือน โดยการตรวจหาแอนติบอดีไม่สามารถสรุปได้ว่า มีการติดเชื้อหรือไม่ เพราะอาจเป็นแอนติบอดีของแม่ที่ผ่านมายังลูกในระหว่างตั้งครรภ์หรือระหว่างคลอด ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงได้ตรวจวินิจฉัยตัวอย่างเลือดของเด็กทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ส่งจากโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และภูเก็ต ด้วยวิธี DNA-PCR ซึ่งสามารถสรุปสถานการณ์การติดเชื้อของทารกได้รวดเร็วภายในเวลา 4-6 เดือนหลังคลอด ในช่วงปีงบประมาณ 2555-2557 มีตัวอย่างเลือดทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีส่งตรวจการติดเชื้อ HIV-1 จำนวน 275 ราย พบผลบวก 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.90 มีจำนวนทารกที่ส่งตรวจครบ 2 ครั้งจำนวน 236 ราย พบผลบวก 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.54 การศึกษานี้บ่งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของโปรแกรมการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก                    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ โปสเตอร์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2557 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔