กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งโคลีนเอสเตอเรสของสมุนไพรไทย   (ภาษาไทย)
Study on Inhibitory of Cholinesterase Activities of Thai Medicinal Plants   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


สมุนไพรไทยหลายชนิดมักถูกกล่าวอ้างสรรพคุณว่าสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ ซึ่งกลไกหนึ่งในการรักษาโรคสมองเสื่อม คือ การใช้ยายับยั้งโคลีนเอสเตอเรส ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และบิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรสของสมุนไพร 11 ชนิด โดยใช้วิธีของ Ellman ผลพบว่าสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสได้สูงสุด คือ สารสกัดด้วยน้ำของใบเม็ก ซึ่งอยู่ในวงศ์ Myrtaceae โดยสารสกัดดังกล่าวแสดงฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และบิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรสได้ไม่แตกต่างจาก galanthamine ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมบวก ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดด้วยน้ำของใบเม็กมีศักยภาพในการยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำมาศึกษาต่อยอดฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง และสัตว์ทดลอง เพื่อยืนยันประสิทธิภาพ และพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖