กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในพริกสดที่จำหน่ายในตลาดสด เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2561   (ภาษาไทย)
Insecticide residues in fresh chillies sold in the market in Health Region 6  2018  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:650,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


พริกเป็นเครื่องเทศที่คนไทยนิยมบริโภค การปลูกพริกมักใช้สารเคมีกำจัดแมลงเพื่อลดการสูญเสียของผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ศึกษาชนิดและปริมาณสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม 60 ชนิด ในพริกสดที่จำหน่ายในตลาดสด เขตสุขภาพที่ 6 โดยตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม organophosphorus  organochlorines และ synthetic pyrethroids ด้วยเครื่อง GC และ carbamates ด้วยเครื่อง HPLC พริกสด 160 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเคมีกำจัดแมลง 124 ตัวอย่าง (ร้อยละ 77.50) จำแนกเป็นพริกขี้หนู พริกจินดาเขียว และพริกจินดาแดง 47  41 และ 72 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเคมีกำจัดแมลง ร้อยละ 63.83            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เริ่ม: 29 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 29 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาเครือข่ายฐานคิด วิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 20 มี.ค. 2562


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕