กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 เขตสุขภาพที่ 6   (ภาษาไทย)
Blood alcohol concentration and road traffic accidents during Songkran Festival 2018 - 2019 in Health Region 6   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 หัวหน้าโครงการ
2 นายวัชรชัย รุจิโรจน์กุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การขับขี่รถขณะเมาสุราเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ทำการศึกษาแบบย้อนกลับเพื่อวิเคราะห์ผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธี Headspace-Gas Chromatography ของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 6 ช่วงเวลาเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและไคสแควร์ พบว่า ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 มีตัวอย่างเลือดส่งมาจากสถานพยาบาลและสถานีตำรวจ 189 และ 128 ตัวอย่าง พบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายกำหนด (มากกว่า 50 mg% หรือเมาแล้วขับ) ร้อยละ 51.32 และ 44.53 ตามลำดับ ช่วงที่พบ 52 ถึง 363 mg% และ 55 ถึง 397 mg% ตามลำดับ ทั้งสองปีผู้ที่เมาแล้วขับมีอายุระหว่าง 20 ถึง น้อยกว่า 30 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 38.14 และ 40.35 ตามลำดับ) เวลาเกิดอุบัติเหตุระหว่าง 18.01 ถึง 24.00 น. มากที่สุด (ร้อยละ 44.44 และ 45.61 ตามลำดับ) ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุคือรถจักรยานยนต์มากที่สุด (ร้อยละ 80.41 และ 80.70 ตามลำดับ) ร้อยละของผู้ที่เมาแล้วขับ ความถี่ของแต่ละช่วงอายุผู้ที่เมาแล้วขับ เวลา และประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษานี้ จึงยังคงมีความจำเป็นในการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อดูแนวโน้มและความรุนแรงของปัญหา    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖