กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ข้อกำหนดคุณภาพทางเคมีของรากเท้ายายม่อม   (ภาษาไทย)
-   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววารุณี จิรวัฒนาพงศ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวนิธิดา พลโคตร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Clerodendrum indicum(L.) Kuntze หรือเท้ายายม่อมอยู่ในวงศ์ Lamiaceae เป็นสมุนไพรที่ใช้รากเป็นส่วนประกอบในตำรับยาห้ารากหรือเบญจโลกวิเชียรซึ่งเป็นยาแก้ไข้ที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดทำมาตรฐานของรากเท้ายายม่อมโดยใช้ตัวอย่างอ้างอิงและร้านขายยาสมุนไพรจำนวน 22 ตัวอย่างจากภาคต่างๆ ของประเทศไทย ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธีการทดสอบปฏิกิริยาเคมีและศึกษาโครมาโทแกรมด้วยวิธีทีแอลซีโดยใช้ pectolinarigenin เป็นสารเทียบ ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีของรากเท้ายายม่อมพบปริมาณความชื้นด้วยวิธีกราวิเมตริกไม่เกินร้อยละ 9.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้ารวมไม่เกินร้อยละ 5.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกินร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาจัดทำเป็นข้อกำหนดมาตรฐานทางเคมีได้      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖