กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. 2560   (ภาษาไทย)
Blood Alcohol Concentration and Road Traffic Accident in Eastern Economic Corridor area in 2017   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:5 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


อุบัติเหตุจราจรทางบก เป็นปัญหาสำคัญของโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบว่าการเมาสุราเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ของผู้ขับขี่รถที่ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบกที่ส่งมาจากสถานพยาบาลและสถานีตำรวจในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จำนวน 206 ราย (เพศชาย 191 ราย และเพศหญิง 15 ราย) ด้วยวิธีHeadspace Gas chromatography จากผลการศึกษาตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายกำหนดคือมากกว่า 50 mg% จำนวน 138 ราย (ร้อยละ 66.99) พบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดช่วง 150 ถึง 250 mg% มากที่สุด (ร้อยละ 47.10) อายุของผู้ที่เมาแล้วขับอยู่ในช่วง 20 ถึง 30 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 31.88) เวลาเกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ พบในช่วง 21.00 ถึง 03.00 น. มากที่สุด (ร้อยละ 50.72) ผู้ที่เมาแล้วขับเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 68.12) มากกว่ารถยนต์ (ร้อยละ 31.88) ผู้ที่เมาแล้วขับและประสบอุบัติเหตุพบเสียชีวิต จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 8.22) ซึ่งพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ระหว่าง 74 ถึง 326 mg% และส่วนมากเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 83.33) ดังนั้น เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรรณรงค์การไม่ขับขี่รถขณะมึนเมาและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 29 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 29 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖