กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อน Escherichia coli และ Salmonella spp.ในผักสด จากตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2557   (ภาษาไทย)
The Contamination of Escherichia coli and Salmonella spp. in raw vegetables from Wholesale Market and Department Stores in Surat Thani Province  2014  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสุภาทินี โสบุญ หัวหน้าโครงการ
2 ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การปนเปื้อน Escherichia coli และ Salmonella spp.ในผักสด จากตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2557 The Contamination of Escherichia coli and Salmonella spp. in raw vegetables from Wholesale Market and Department Stores in Surat Thani Province  2014 เสาวลักษณ์ รักษ์ยศ* และ สุภาทินี โสบุญ Saowaluk Rakyot* and Supatinee Soboon ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani  Department of Medical Sciences บทคัดย่อ ผักเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง การได้บริโภคผักที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งกระจายและจำหน่ายผักที่สำคัญ แต่การจัดการด้านสุขลักษณะในห้างสรรพสินค้าจะมีสุขลักษณะที่ดีกว่าตลาดกลางค้าส่ง ซึ่งอาจส่งผลให้การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผักสดแตกต่างกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อน Escherichia coli และ Salmonella spp. ในผักสด จากตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเก็บตัวอย่างผักสดจากตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 11 ชนิด รวม 107 ตัวอย่าง ตามเกณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 พบว่าผักสดจากตลาดกลางค้าส่งไม่ผ่านเกณฑ์ 21 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 58 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.2) และห้างสรรพสินค้า ไม่ผ่านเกณฑ์ 14 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 49 ตัวอย่าง (ร้อยละ 28.6) และผักที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ ใบโหระพา รองลงมาคือ ผักกาดหอม ผักชี และใบบัวบก ดังนั้นผู้บริโภคที่รับประทานผักสดควรล้างด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง หรือใช้ด่างทับทิม หรือน้ำส้มสายชู เพื่อช่วยลดปริมาณเชื้อได้ คำสำคัญ : Escherichia coli / Salmonella spp. / ผักสด / ตลาดกลางค้าส่ง / ห้างสรรพสินค้า Abstract Vegetable is high nutritious food. The consumption of good quality vegetables as important. Vegetables are distributed from wholesale market and department stores to consumer. However                        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ -งานประชุมวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2558 เริ่ม: 1 ต.ค. 2556 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖