กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์   (ภาษาไทย)
Quality of Tramadol Hydrochloride Capsules   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกิตติ์สุมน คงเสน่ห์ หัวหน้าโครงการ
2 นายพงษ์ธร ทองบุญ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


คุณภาพยาแคปซูลระงับปวดทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ The quality of relief-pain of tramadol hydrochloride capsules กิตติ์สุมน คงเสน่ห์ และพงษ์ธร ทองบุญ Kitsumon Kongsane and Pongtorn Thongboon ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Regional Medical Sciences Center 11  SuratThani  Department of Medical Sciences บทคัดย่อ ยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ (Tramadol HCl capsules) เป็นยารักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ที่มีการใช้ในสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศอย่างแพร่หลาย เมื่อปีงบประมาณ 2553 และ 2557 พบว่ายังมีรายงานถึงปัญหาด้านคุณภาพของยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ ในหัวข้อปริมาณตัวยาสาคัญ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงได้ดาเนินการสารวจคุณภาพยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ตามโครงการประกันคุณภาพยา เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาอีกครั้ง โดยสุ่มตรวจตัวอย่างยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ ขนาด 50 มิลลิกรัม จากโรงงานผลิตยาภายในประเทศและโรงพยาบาลของรัฐ จานวน 24 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต 10 ราย รวม 11 ทะเบียนตารับยา โดยอ้างอิงวิธีวิเคราะห์และเกณฑ์มาตรฐานของตารายาของประเทศอังกฤษ (BP 2018) พบว่ามีตัวอย่างยาที่เข้ามาตรฐานทุกหัวข้อวิเคราะห์ จานวน 23 ตัวอย่าง และผิดมาตรฐานหัวข้อปริมาณตัวยาสาคัญ จานวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.2 ดังนั้นข้อมูลคุณภาพยาแคปซูลทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ที่ได้ จะเป็นประโยชน์แก่สถานพยาบาลในการคัดเลือกยาที่มีคุณภาพต่อไป คาสาคัญ: ระงับปวด            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอ Poster เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖