กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์ยาคดีในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561    (ภาษาไทย)
Situation of the Illicit drugs seized material in the upper south of Thailand during the fiscal year 2016-2018    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกิตติ์สุมน คงเสน่ห์ หัวหน้าโครงการ
2 นายพงษ์ธร ทองบุญ หัวหน้าโครงการ
3 นายปัตย์ ธาราไพศาล หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


สถานการณ์ยาคดีในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 Situation of the Illicit drugs seized material in the upper south of Thailand during the fiscal year 2016-2018 กิตติ์สุมน คงเสน่ห์* พงษ์ธร ทองบุญ และปัตย์ ธาราไพศาล Kitsumon Kongsane* Pongtorn Thongboon and Pat Tharapaisal ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Regional Medical Sciences Center 11  SuratThani  Department of Medical Sciences บทคัดย่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการตรวจพิสูจน์ของกลางยาคดี ในการคุ้มครองผู้บริโภค และควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักฐานทางคดี จากสถานีตารวจในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต การตรวจพิสูจน์ใช้วิธีมาตรฐานตามตารายา หรือวิธีที่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2559              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕