กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำจากบ่อน้ำแร่ร้อนในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง   (ภาษาไทย)
Microbiological Quality of Hot Mineral Water in Important Tourist Attractions in Ranong Province   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:100,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บ่อน้ำแร่ร้อนสาธารณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง โดยเฉพาะผู้มีปัญหาสุขภาพเชื่อว่าน้ำแร่ร้อนรักษาโรคได้ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เก็บตัวอย่างน้ำร้อนต้นกำเนิด 30 ตัวอย่าง และน้ำบ่อแช่ 48 ตัวอย่าง ปีละ 2 ครั้ง (เดือนมกราคม และมิถุนายน) รวมทั้งสิ้น 78 ตัวอย่าง ตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา (มาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย  2543) จากแหล่งน้ำแร่ร้อนสาธารณะ 2 แหล่ง พบว่า น้ำร้อนต้นกำเนิด ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 20.00) คือ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล ซาลโมเนลล่า คลอสทริเดียม เพอฟริงเจนส์ (4  4          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:- หน่วยงานที่มอบ: - วันเดือนปี ที่มอบ: 31 ส.ค. 2563


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖