กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การกระจายตัวของเชื้อลีจิโอเนลล่าในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (ภาษาไทย)
Distribution of Legioella spp. In the area of Koh Samui  Surat Thani Provinces.  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ลีจิโอเนลล่าเป็นแบคทีเรียอาศัยในแหล่งน้ำธรรมชาติ ดำรงชีวิตแบบเกาะกลุ่มร่วมกับเชื้อชนิดอื่นได้ในลักษณะของ biofilm ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคลีเจียนแนร์ จากข้อมูลปี 2560 ของกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเข้ามาตลอดทั้งปี ข้อมูลการกระจายเชื้อลีจิโอเนลล่าจึงสำคัญต่อการเฝ้าระวังการระบาดของโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ตรวจวิเคราะห์เชื้อลีจิโอเนลล่า (CDC  2005) จากตัวอย่างน้ำของสถานประกอบการโรงแรม 2 แห่ง ตั้งแต่ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 466 ตัวอย่าง (น้ำฝักบัว 94  ถาดแอร์ 143      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:- หน่วยงานที่มอบ: - วันเดือนปี ที่มอบ: 31 ส.ค. 2563


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕