กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคและกลุ่มโคลิฟอร์มกรณีสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในเขตสุขภาพที่ 6   (ภาษาไทย)
Prevalence of Pathogenic Bacteria and Coliforms in Food Poisoning Outbreak Investigations in Health Zone 6   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รวม:6 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวมลวดี ศรีหะทัย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


แบคทีเรียเป็นหนึ่งในสาเหตุหนึ่งของโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ เพื่อศึกษาถึงความชุกของแบคทีเรียก่อโรคและกลุ่ม โคลิฟอร์มในตัวอย่างกลุ่มอาหารและน้ำในกรณีสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ช่วงมกราคม 2557– พฤศจิกายน 2562 จึงได้วิเคราะห์จุลินทรีย์ในตัวอย่างสอบสอบโรคจากสำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 6 (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และตราด) รวม 228 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มน้ำปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขสูงสุดถึงร้อยละ 45.7 และพบเชื้อก่อโรค Salmonella spp. และ S. aureus ร้อยละ 6.9 และ 5.0 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มอาหารพบแบคทีเรียไม่ผ่านตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาดังนี้ E. coli ร้อยละ 45.8 และ B. cereus  V. parahaemolyticus  C. perfringens    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖