กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์การปนเปื้อน Staphylococcus aureus และ Salmonellae ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ที่จำหน่ายในจังหวัดชลบุรี   (ภาษาไทย)
The Situation Contamination of Staphylococcus aureus and Salmonellae in Processed Meat Products Available in Chonburi Province   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวมลวดี ศรีหะทัย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาการปนเปื้อน Staphylococcus aureus และ Salmonellae ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในจังหวัดชลบุรี โดยสุ่มเก็บตัวอย่างที่ไม่ผ่านความร้อนของผลิตภัณฑ์ แหนม กุนเชียง ไส้กรอกอีสาน ไส้กรอก และแฮม ชนิดละ 6 ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง ในเดือนมีนาคม 2561 โดยเทียบเคียงผลการตรวจกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 364 พ.ศ 2556 คือต้องไม่พบเชื้อทั้ง 2 ชนิด ผลการตรวจ พบเชื้อ Staphylococcus aureus ในแหนมร้อยละ 66.7 ส่วนในไส้กรอกอีสานพบเชื้อ ร้อยละ 33.3 พบเชื้อ Salmonellae ในแหนมและไส้กรอกอีสาน ร้อยละ 33.3 เช่นเดียวกัน เมื่อนำข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงแบบกึ่งปริมาณ ด้วย P-I Score พบว่า ปริมาณเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ตรวจพบในแหนม มีความเสี่ยงแบบ High risk ด้วยคะแนน =8 ส่วนการตรวจพบเชื้อ Staphylococcus aureus ในไส้กรอกอีสาน รวมถึงการตรวจพบเชื้อ Salmonellae ทั้งในแหนมและไส้กรอกอีสานมีความเสี่ยงแบบ Medium risk ด้วยคะแนน =6 ดังนั้นผู้บริโภคควรพิจารณาเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ปรุงสุก คำสำคัญ : Contamination  Staphylococcus aureus  Salmonellae    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำสเนอด้วยดปสเตอร์ เริ่ม: 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุด: 20 มี.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔