กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อนของแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในอาหารทะเลพร้อมบริโภคและน้ำจิ้ม ที่จำหน่ายบริเวณชายหาดพัทยาและจอมเทียน   (ภาษาไทย)
Contamination of Pathogen Bacteria in Ready to eat Seafood and Sauce for sold on Pattaya and Jomtian Beach   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 จนถึงวันที่: 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวมลวดี ศรีหะทัย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การสำรวจการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในอาหารทะเลพร้อมบริโภค 5 ชนิด คือ ปูม้าต้มทั้งตัว กุ้งต้มทั้งตัว ปลาซาบะย่าง หอยแมลงภู่นึ่ง และ ปลาหมึกย่าง จำนวน 83 ตัวอย่าง และ น้ำจิ้ม จำนวน 40 ตัวอย่าง จากผู้จำหน่ายประเภทร้านอาหารตามสั่ง หาบเร่ และรถเร่ บริเวณชายหาดพัทยาและจอมเทียน ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่1 พฤษภาคม 2554 พบว่าอาหารทะเลพร้อมบริโภค และน้ำจิ้ม มีการปนเปื้อนเชื้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50.6 และ12.5 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะรายการวิเคราะห์ พบว่าในอาหารทะเลพร้อมบริโภค มีการปนเปื้อน E.coli มากที่สุด ร้อยละ 31.3 รองลงมาตรวจพบ V. cholerae nonO1/nonO139  มีปริมาณ C. perfringens และ S. aureus สูงเกินเกณฑ์  ตรวจพบ Salmonellae คิดเป็นร้อยละ 24.1   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอด้วยวาจา เริ่ม: 17 ส.ค. 2554 สิ้นสุด: 19 ส.ค. 2554

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖