กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อนเชื้อ Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ในหอยสองฝา จากบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2559   (ภาษาไทย)
Contamination of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus in Bivalvia on Ban Don Bay  Surat Thani Province in 2016  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสุภาทินี โสบุญ หัวหน้าโครงการ
2 หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


การปนเปื้อนเชื้อ Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ในหอยสองฝา จากบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2559 Contamination of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus in Bivalvia on Ban Don Bay  Surat Thani Province in 2016 สุภาทินี โสบุญ* และ เสาวลักษณ์ รักษ์ยศ Supatinee Soboon* and Saowaluk Rakyot ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Regional Medical Sciences Center 11  Surat Thani   จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลมีอาหารทะเลสด โดยเฉพาะหอยสองฝาชนิดต่างๆ ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงมากที่สุดบริเวณอ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์จากตะกอนดิน และแร่ธาตุต่างๆ แต่อาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ในหอยสองฝาจากบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาในหอยนางรม 25 ตัวอย่าง หอยแมลงภู่ 13 ตัวอย่าง และหอยแครง 7 ตัวอย่าง ในช่วงเดือน มกราคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2559 ผลการศึกษาพบว่า หอยนางรม และ หอยแมลงภู่ ส่วนใหญ่มีการปนเปื้อน V. parahaemolyticus ช่วงปริมาณ 1 000 - น้อยกว่า10 000 CFU/g คือ ร้อยละ 52 และ 46 ตามลำดับ ส่วนปริมาณการปนเปื้อน V. parahaemolyticus ในหอยแครงส่วนใหญ่พบช่วงปริมาณ 100 – น้อยกว่า 1

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ -งานประชุมวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2560 เริ่ม: 1 ต.ค. 2559 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖