กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อน Escherichia coli และ Salmonellaeในผักสดที่จำหน่ายในจังหวัดชลบุรี   (ภาษาไทย)
The Contamination of Escherichia coli และ Salmonellae in fresh vegetables sold in Chonburi Province   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร ได้ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังเชื้อEscherichia coli และSalmonellae ปนเปื้อนในผักสด ที่จำหน่ายในตลาดค้าส่ง และ ห้างค้าส่งหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดชลบุรี โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักสดได้แก่ ผักกาดหอม ผักชีไทย สะระแหน่ ใบโหระพา ใบบัวบก ผักชีฝรั่ง กะหล่ำปลี ต้นหอม แตงกวา ชนิดละ 6 ตัวอย่าง /แหล่งจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 108 ตัวอย่าง ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 โดยเทียบเคียงผลการตรวจกับเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร และภาชนะสัมผัสอาหารฉบับที่ 3 คือ มีปริมาณEscherichia coli น้อยกว่า100 และไม่พบ Salmonellae ผลการตรวจ พบเชื้อ Escherichia coli เกินเกณฑ์ในใบโหระพา(41.7%)  สะระแหน่ และ ผักชีฝรั่ง (ชนิดละ33.3%)  ผักกาดหอม (25.0%)  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖