กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมังคุด   (ภาษาไทย)
Development of Herbal Product from Mangosteen Extract   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากต้นแบบจากสารสกัดมังคุด ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านอักเสบ โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมังคุดในรูปแบบเม็ดฟู่ เริ่มจากการเตรียมสารสกัดมังคุด ด้วยวิธี Maceration ในเอทานอล 95% ได้สารสกัดมังคุดคิดเป็น % yield = 6.9% และศึกษาคุณภาพทางเคมีของสารสกัดมังคุดที่เตรียมได้ด้วยวิธี HPLC พบปริมาณสาร α-mangostin ในสารสกัด 31.62 + 0.72 %w/w จากนั้นศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบในสารสกัดมังคุดโดยใช้โมเดลการศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบในเซลล์ RAW 264.7 พบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เตรียมได้ไม่มีพิษต่อเซลล์ มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง nitric oxide มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างทั้ง PGE2 และ TNF- alpha โดยให้ผลใกล้เคียงกับยาต้านอักเสบ indomethacin และ hydrocortisone ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ในสารสกัดมังคุด โดยทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Candida albicans และใช้ยาปฏิชีวนะ Amphoteracin B เป็น positive control โดยวิธี Broth microdilution method ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดมังคุด สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Candida albicans ได้ประมาณ 74% ที่ความเข้มข้นสุดท้าย 200 g/ml จากนั้นนำสารสกัดมังคุดที่ได้มาพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากรูปแบบเม็ดฟู่ด้วยวิธี Direct compression โดยผสมสารสกัดมังคุดในอัตราส่วนร้อยละ 5 ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมังคุดในรูปแบบเม็ดฟู่ที่เตรียมได้ มีลักษณะเม็ดกลม ผิวเรียบ สีเหลืองอ่อน มีน้ำหนักเฉลี่ย 900 มิลลิกรัม/เม็ด โดยมีระยะเวลาการแตกตัวเฉลี่ย ประมาณ 1-2 นาที การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของผลิตภัณฑ์บ้วนปากรูปแบบเม็ดฟู่จากสารสกัดมังคุด พบว่า ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบ โดยไม่สามารถยับยั้งการสร้าง nitric oxide  PGE2 และ TNF- alpha ได้ และฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ พบว่า ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากรูปแบบเม็ดฟู่จากสารสกัดมังคุด สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Candida albicans ได้เล็กน้อย การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีความรู้สึกแสบในช่องปาก รู้สึกระคายเคืองในช่องปาก ในระดับน้อยมาก และมีความพึงพอใจด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความรู้สึกสะอาดในช่องปากหลังการใช้ และความสนใจอยากซื้อใช้ ในระดับปานกลาง ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำยาบ้วนปากรูปแบบเม็ดฟู่จากสารสกัดมังคุด สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ 

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕