กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อน Escherichia coli และ Salmonella spp.ในผักสด จากตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2557   (ภาษาไทย)
Contamination Escherichia coli and Salmonella spp. In Raw Vegetables from The Wholesale Market and Department Store in Surat Thani province  2014  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสุภาทินี โสบุญ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ผักเป็ นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง การได้บริโภคผักที่มีคุณภาพจึงเป็ นสิ่งส าคัญ ซึ่งตลาดกลาง ค้าส่งและห้างสรรพสินค้ าเป็ นแหล่งกระจายและจ าหน่ายผักที่ส าคัญ แต่การจัดการด้ านสุขลักษณะใน ห้างสรรพสินค้าจะมีสุขลักษณะที่ดีกว่าตลาดกลางค้าส่ง ซึ่งอาจส่งผลให้การปนเปื ้อนเชื ้อจุลินทรีย์ในผักสด แตกต่างกัน งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื ้อน Escherichia coliและ Salmonella spp. ในผักสด จากตลาดกลางค้าส่งและห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเก็บตัวอย่างผักสดจากตลาดกลางค้าส่ง และห้ างสรรพสินค้ า ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี จ านวน 11 ชนิด รวม 107 ตัวอย่าง ตามเกณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 พบว่าผักสดจากตลาดกลางค้าส่งไม่ผ่านเกณฑ์ 21 ตัวอย่าง จากทั ้งหมด 58 ตัวอย่าง (ร้ อยละ 36.2) และห้างสรรพสินค้า ไม่ผ่านเกณฑ์ 14 ตัวอย่าง จากทั ้งหมด 49 ตัวอย่าง (ร้ อยละ 28.6) และผักที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มากที่สุด คือ ใบโหระพา รองลงมาคือ ผักกาดหอม ผักชี และใบบัวบก ดังนั ้นผู้บริโภคที่รับประทานผักสดควร ล้างด้วยน ้าสะอาด 2-3 ครั ้ง หรือใช้ด่างทับทิม หรือน ้าส้มสายชู เพื่อช่วยลดปริมาณเชื ้อได้ ค าส าคัญ : Escherichia coli / Salmonella spp. / ผักสด / ตลาดกลางค้าส่ง / ห้างสรรพสินค้า email address : saowaluk.r@dmsc.mail.go.th        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ โปสเตอร์ เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖