กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผงนัว   (ภาษาไทย)
The Development of Herbal Medicines from Pong-Nua   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผงนัว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมุนไพรเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอบแห้ง ให้อยู่ในรูปสารสกัดที่มีความสะดวกในการบริโภค และมีความทันสมัยน่าใช้มากยิ่งขึ้น โดยการวิจัยได้มีการรวมรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านจากนักพฤกษศาสตร์ จำนวน 12 ชนิด นำมาคัดเลือก ล้าง อบแห้ง บดหยาบ ผสมเป็นสูตรตำรับผงนัวที่กำหนดไว้ จากนั้น นำสมุนไพรผงนัวมาต้มสกัดด้วยน้ำ และทำให้เป็นผงแห้งด้วยเครื่อง spray dry ดำเนินการควบคุมคุณภาพสารสกัดผงนัวทางเคมี คุณค่าทางโภชนาการ การปนเปื้อนโลหะหนัก จุลินทรีย์ และทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ผงนัวที่อุณหภูมิห้อง รวมทั้งทดสอบความปลอดภัยในการบริโภค โดยการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง ความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง จากผลการศึกษาพบว่า สมุนไพรผงนัว 150 กิโลกรัม สามารถเตรียมเป็นสารสกัดผงนัวชนิด Spray dry ได้จำนวน 32 กิโลกรัม สารสกัดผงนัวที่เตรียมได้ มีปริมาณความชื้น 4.82% w/w ปริมาณเถ้ารวม 18.08% w/w และปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด 0.75% w/w การปนเปื้อนเชื้อจุลลินทรีย์และโลหะหนักผ่านเกณฑ์ที่กำหนด การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง พบว่า มีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์ Chang-Liver SV-80 และ HEK-293 ที่ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 2665.14 1326.42 และ 333.93 ผลการทดสอบพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง ไม่พบความผิดปกติทางมหพยาธิวิทยาของหนูในกลุ่มทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และผลการทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม น้ำหนักตัวและการกินอาหาร เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำกลั่น การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ผงนัว โดยนำสารสกัดผงนัวผสมลงในอาหารประเภทแกงจืด และประเภทนึ่ง พบว่าสารสกัดผงนัวเพิ่มรสชาติให้กับอาหารประเภทแกงจืด โดยใช้อัตราส่วนผงนัว 5 กรัม ต่อน้ำแกง 1.2-1.5 ลิตร และอาหารประเภทนึ่ง โดยใช้อัตราส่วนผงนัว 5 กรัม ต่อการหมักเนื้อสัตว์ 500-800 กรัม   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖