กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ   (ภาษาไทย)
Quantitation and method validation of andrographolide from healthy products    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการเตรียมสารสำคัญ andrographolide จากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สาร andrographolide ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ICH ด้วยวิธี HPTLC โดยใช้เดนสิโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น ๒๓๑ นาโนเมตร ใช้ระบบตัวทำละลาย Chloroform : Methanol อัตราส่วน ๗:๑ (v/v) และเตรียมแมททริกซ์ของผลิตภัณฑ์ andrographolide ในรูปแบบครีมและเจล เพื่อศึกษาปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ พบว่า การตรวจวัดปริมาณสาร andrographolide สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค HPTLC-densitometry ในสารสกัดและผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก มีความถูกต้อง แม่นยำตามมาตรฐาน ICH และเสียค่าใช้จ่ายน้อย และจากองค์ความรู้ที่ได้นี้ สามารถเตรียมสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จาก andrographolide และนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก andrographolide ที่มีการควบคุมคุณภาพต่อไปได้  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖