กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ครั้งแรกที่พบ Desoxy-D2PM วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนัก   (ภาษาไทย)
- (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ครั้งแรกที่พบ Desoxy-D2PM วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนัก ภณิดา รัตนานุกูล* กนกวรรณ มุจรินทร์ จริยา สุขผล และภิทรากรณ์ ศรีมงคล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Desoxy-D2PM เป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ที่ยังไม่มีการควบคุมในประเทศไทย มีสูตรโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับ Diphenylprolinol (D2PM) และ Desoxypipradol (2-DPMP) สารทั้งสองตัวนี้เป็นอนุพันธ์ของ Pipradol ซึ่งเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ 2 สารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาทในสมอง มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท กดความอยากอาหาร และทำให้เคลิบเคลิ้ม โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ตรวจพบการปลอมปนสาร Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนัก ซึ่งเป็นการตรวจพบครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน 2560 โดยตัวอย่างเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับจากผู้ใช้บริการภาคเอกชน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบาง (TLC)  เทคนิค UV-Vis spectrophotometry และเทคนิค Gas chromatograph-Mass spectrometry เทียบกับสารมาตรฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์ยืนยันเป็นสาร Desoxy-D2PM และในปีงบประมาณ 2561 มีการตรวจพบสารนี้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักอีก 6 ตัวอย่าง การตรวจพบนี้จึงนับเป็นข้อมูลที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและความเสี่ยงที่จะมีการนำสารกลุ่มวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ ที่ยังไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายในประเทศไทย มาใช้ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก เพื่อหลบเลี่ยงข้อบังคับตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถใช้เป็นข้อมูลที่จะพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบถึงความเสี่ยงและอันตราย และนำไปใช้ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักอย่างเป็นระบบของประเทศต่อไป คำสำคัญ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 หน่วยงานที่มอบ: การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ.2562 วันเดือนปี ที่มอบ: 27 ก.พ. 2562


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖