กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณคาเทชินในเปลือกต้นทิ้งถ่อน ด้วยโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง   (ภาษาไทย)
Method Development and Validation for Determination of Catechin Content in Albizia procera (Roxb.) Benth. Barks by UHPLC   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสุนันทา ศรีโสภณ ผู้ร่วมวิจัย
2 นายศักดิ์วิชัย อ่อนทอง ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวสมจิตร์ เนียมสกุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


คาเทชิน (catechin) เป็นสารสำคัญชนิดหนึ่งในเปลือกต้นทิ้งถ่อน (Albizia procera (Roxb.) Benth. วงศ์ Fabaceae (Leguminosae) มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เช่น ต้านอักเสบ ยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 integrase เป็นต้น เนื่องจากยังไม่มีรายงานการศึกษาปริมาณสารสำคัญในเปลือกต้นทิ้งถ่อนมาก่อน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณคาเทชินในเปลือกต้นทิ้งถ่อนโดยใช้โครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง (UHPLC) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดทำข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรทิ้งถ่อน การเตรียมตัวอย่างทำโดยต้มสกัดด้วยน้ำให้มีความเข้มข้น 10 มก./มล. วัฏภาคคงที่ใช้ ZORBAX Eclipse Plus C18 วัฏภาคเคลื่อนที่ใช้ 5 มิลลิโมลาร์ของกรดแอซีติกในน้ำ (A) และอะซีโตไนไตรล์ (B) ปรับสัดส่วนแบบ gradient อัตราการไหล 0.4 มล.ต่อนาที ตรวจวัดด้วยยูวีที่ 278 นม. การทดสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่า กราฟมาตรฐานของคาเทชิน มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 8-96 มคก./มล. ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.9996 ความแม่นแสดงด้วย % recovery อยู่ในช่วง 95-97% ความเที่ยงแสดงด้วย %RSD อยู่ในช่วง 0.32-1.03% ขีดจำกัดของการตรวจพบและการวัดเชิงปริมาณ เท่ากับ 1 และ 5 มคก./มล. ตามลำดับ สรุปได้ว่า วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้มีความแม่นยำและเที่ยงตรง เมื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณคาเทชินในเปลือกต้นทิ้งถ่อน จำนวน 30 ตัวอย่าง พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.05-0.53% โดยน้ำหนัก     

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖