กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Desoxy-D2PM: จากการตรวจพบสู่มาตรการควบคุมทางกฎหมาย   (ภาษาไทย)
“Desoxy-D2PM” From the detection to legal control   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


การนำวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ที่มีฤทธิ์ในการกดความอยากอาหาร มาใช้ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค นับเป็นการหลอกลวงและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จึงมีการหลบเลี่ยงโดยใช้สารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่อาจยังไม่มีการประกาศควบคุมตามกฎหมายมาลักลอบใช้ทดแทน ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ตรวจพบการปลอมปนสาร 2-Diphenylmethylpyrrolidine หรือ Desoxy-D2PM ซึ่งเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ยังไม่เคยมีการรายงานการตรวจพบหรือประกาศควบคุมในประเทศไทยมาก่อน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักที่ได้รับจากผู้ใช้บริการภาคเอกชน เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จากรายงานการตรวจพบนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงดำเนินการขยายผล โดยสุ่มตรวจวิเคราะห์หาสาร Desoxy-D2PM ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักยี่ห้ออื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบสาร Desoxy-D2PM รวมจำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ จึงนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับประเทศ จนมีการประกาศควบคุมสาร Desoxy-D2PM เป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 ดังนั้น การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่อาจเป็นเพียงการให้บริการตามปกติ แต่ถ้าผู้ตรวจวิเคราะห์มีประสบการณ์ที่มากพอและมีสำนึกรับผิดชอบ อาจทำให้การปฏิบัติงานประจำวันสามารถเป็นการเฝ้าระวังภัยที่อาจคุกคามความปลอดภัย ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม มิให้ขยายตัวเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขมากขึ้น รวมถึงเป็นการคุ้มครองด้านสุขภาพของประชาชนโดยตรงในภาพรวมของประเทศได้อย่างรวดเร็ว คำสำคัญ Desoxy-D2PM  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ลดน้ำหนัก  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น หน่วยงานที่มอบ: ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562 วันเดือนปี ที่มอบ: 11 ก.ย. 2562
  • ชื่อรางวัล:รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม หน่วยงานที่มอบ: ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563 วันเดือนปี ที่มอบ: 8 ก.ย. 2563


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖