กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีหาปริมาณแคนนาบินอยด์ในปัสสาวะด้วยวิธี GC-MS     (ภาษาไทย)
Method Validation for Determination of Cannabinoids in Urine by GC-MS     (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกฤติกา น้อยถนอม หัวหน้าโครงการ
2 นางชานิดา แสงสุริย์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามตรวจยืนยันสาร tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งเป็นสาร แคน นาบินอยด์ในพืชกัญชาโดยใช้วิธี thin-layer chromatography ในงานประจำ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ ยืนยัน จึงได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจปริมาณแคนนาบินอยด์ในปัสสาวะด้วยเทคนิค Gas Chromatography–Mass Spectrometry เนื่องจากเป็นวิธีที่ทันสมัย มีความไวสูง โดยอาศัยเทคนิค solid phase extraction (SPE) ในการสกัด ใช้ THCA-d3 เ ป็น internal standard และทา derivatized ด้วย N O–Bis (trimethylsily) trifluoroacetamide with 1 % trimethylchlorosilane (BSTFA + 1% TMCS) ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีพบว่าช่วงการวิเคราะห์ที่ให้ความสัมพันธ์ เป็นเส้นตรงของ THCA เท่ากับ 15 - 250 ng/mL มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากกว่า 0.995 ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ของการวิเคราะห์ซ้ำ มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 10 และค่าร้อยละการคืนกลับ (%Recovery) อยู่ ในช่วง 85 – 115 ค่าต่า สุดที่ตรวจวัดได้ (LOD) เท่ากับ 15 ng/mL และปริมาณต่า สุดที่ตรวจวัดได้ (LOQ) เท่ากับ 50 ng/mL วิธีที่พัฒนานี้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ คำสำคัญ: แคนนาบินอยด์  GC-MS                  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพยั่งยืน วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖