กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจสอบสายพันธุ์ย่อยของเชื้อ BCG Tokyo 172-1 ในวัคซีนป้องกันวัณโรค ที่ผลิตในประเทศไทย โดยวิธี Real-Time PCR   (ภาษาไทย)
Investigation of BCG Tokyo 172-1 Subpopulations in Tuberculosis Vaccine Produced in Thailand using Real-Time PCR   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววัตถุ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางวิริยามาตย์ เจริญคุณธรรม หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน ผู้ร่วมวิจัย
3 นางนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสุภาพร ภูมิอมร ที่ปรึกษา

 บทคัดย่อ


การตรวจสอบสายพันธุ์ย่อยของเชื้อ BCG Tokyo 172-1 ในวัคซีนป้องกันวัณโรคที่ผลิตในประเทศไทย ยังไม่มี การดำเนินการ จึงได้พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Real-Time Polymerase Chain Reaction (Real-Time PCR) เพื่อตรวจหาปริมาณสายพันธุ์ย่อยของเชื้อในวัคซีนที่ผลิตจากสถานเสาวภา สภากาชาดไทยใน ปี พ.ศ. 2555 2557 และ 2558 จำนวน 15 รุ่นการผลิต จากการทดสอบความเป็นเส้นตรงและช่วงการวิเคราะห์พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ >0.99 ค่าความเที่ยงตรงมีสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน <10% และความถูกต้องมีค่าการคืนกลับอยู่ระหว่าง 105-130% โดยการตรวจหาเชื้อสายพันธุ์ย่อยในวัคซีน พบว่ามี subtype II น้อยกว่า 10% ในวัคซีน 12 รุ่น และมีค่ามากกว่า 10% ในวัคซีน 3 รุ่น ที่ผลิตในปี 2555 จากการศึกษานี้แสดงว่าวิธี Real-Time PCR ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ตรวจหาปริมาณดีเอ็นเอของสายพันธุ์ย่อย ของเชื้อ BCG Tokyo 172-1 ในวัคซีน และวัคซีน BCG ของไทยมีเชื้อ BCG ทั้งสองสายพันธุ์ย่อย            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ปีที่ 61 ฉบับที 1 มกราคม - มีนาคม 25612 เริ่ม: 1 ต.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖