กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจสอบความถูกต้องของการหาปริมาณสีสังเคราะห์ในนม   (ภาษาไทย)
นมปรุงแต่งเป็นตัวอย่างที่ต้องทดสอบสีสังเคราะห์ ซึ่งแต่เดิมจะพบปัญหา เช่น โพลีเอมีนจับสีไม่หมด หรือ เมื่อชะโพลีเอมีนด้วย Elute Solution สารละลายที่ได้จะเกิดตะกอน ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนา และ ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบ ศึกษาโดยใช้ตัวอย่างนมเติมสารละ   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายประเสริฐ หิรัญณรงค์ชัย หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


นมปรุงแต่งเป็นตัวอย่างที่ต้องทดสอบสีสังเคราะห์ ซึ่งแต่เดิมจะพบปัญหา เช่น โพลีเอมีนจับสีไม่หมด หรือ เมื่อชะโพลีเอมีนด้วย Elute Solution สารละลายที่ได้จะเกิดตะกอน ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนา และ ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบ ศึกษาโดยใช้ตัวอย่างนมเติมสารละลายมาตรฐานสีสังเคราะห์ผสม 5 ชนิด ได้แก่ บริลเลียนท์ บลู เอฟซีเอฟ ซันเซ็ต เยลโลว์ เอฟซีเอฟ ตราตาร์ซีน คาร์โมอีซีน และ ปองโซ 4 อาร์ ระหว่าง 0.5 – 8.0 ppm ขั้นตอนการทดสอบ เตรียมตัวอย่างโดยนาตัวอย่างนมมาเติม อะซีโตน กรองและชะตะกอนด้วย Elute Solution นาไประเหยแห้งและล้างด้วยปิโตรเลียมอีเธอร์ นาไประเหยแห้งอีกครั้ง เติมน้ำกลั่น กรดอะซีติก และโพลีเอมีน กรองและล้างโพลีเอมีนด้วยน้ำอุ่น ชะโพลีเอมีนด้วย Elute Solution นาสารละลายที่ได้ไปตรวจวัดด้วยเครื่อง HPLC ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบ ค่าความเที่ยง (%RSD) ที่ 0.5 ppm อยู่ระหว่าง 0.664 – 5.607 (n=7) ค่าความถูกต้อง(%Recovery) ที่ 0.5 ppm อยู่ระหว่าง 85.92% – 96.72% (n=21) ค่าต่ำสุดที่สามารถรายงานได้ (LOQ) อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.5 ppm (n=28) และค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (LOD) อยู่ระหว่าง 0.05 – 0.15 ppm (n=28) การศึกษานี้ได้ผลดีและเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสาหรับการทดสอบสีสังเคราะห์ในนมปรุงแต่ง ที่ประสพปัญหาข้างต้นดังที่กล่าวมา              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ (Poster)การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖