กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครปฐม   (ภาษาไทย)
Quality Shpymomanometers of Tombon Health promoting hospiyal in Nakhon Pathom province   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายเสด็จ จันทสิงห์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ได้ทำการสำรวจคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 38 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2557 จำนวน 81 เครื่อง แบ่ง 2 ประเภท คือ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 76 เครื่อง และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชองกล จำนวน 5 เครื่อง โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบความดันโลหิต Digital Test Gauge ยี่ห้อ Crystal รุ่น 30PS1XP21 วิธีการทดสอบตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานวิธีการทำการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต (Standard procedure of Intial & periodic verification for Non-invasive sphygmomanometers) ผลการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตพบว่าเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติได้มาตรฐาน 73 เครื่อง และไม่ได้มาตรฐาน 3 เครื่อง (คิดเป็นร้อยละ 93.80 และร้อยละ 3.7 ตามลำดับ) สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชิงกลได้มาตรฐานทั้งหมด 5 เครื่อง (ร้อยละ 100) โดยเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติทั้งหมดซึ่งไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่อง ค่าความผิดพลาดสูงสุดของการอ่านค่าทั้งหมด              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ (Poster)การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖