กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพเครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปากในจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล ตั้งแต่ปี 2559 – 2561   (ภาษาไทย)
Quality of intraoral dental X-ray units in Trang  Phatthalung and Satun provinces during 2016 to 2018  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางศิริวรรณ บุญชรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย
2 นางจีราภรณ์ สงขาว ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวศิริขวัญ ยิ้วเหี้ยง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปากในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุงและสตูลในระหว่างปี 2559-2561 โดยนำผลการทดสอบค่าทางเทคนิคที่ใช้ถ่ายภาพรังสี ตามข้อกำหนดมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2558 ของเครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 24 เครื่อง ในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกันโดยใช้ paired t-test ได้แก่ ความทำซ้ำของค่าความต่างศักย์ ความทำซ้ำของค่าเวลาในการฉายรังสี ความทำซ้ำของปริมาณรังสี ค่าความต่างศักย์ ค่าเวลาในการฉายรังสี ระดับปริมาณรังสี และความหนาครึ่งค่าของการกรองรังสี ผลการเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลา 1 ปี พบว่าทุกค่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05) แต่ในช่วงระยะเวลา 2 ปี พบบางรายการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05) แต่เป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยได้แก่ ความทำซ้ำของปริมาณรังสี ค่าความต่างศักย์ และค่าเวลาในการฉายรังสี โดยมีร้อยละของความแตกต่าง เท่ากับ 0.62  1.11 และ 0.64 ตามลำดับ จากผลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าเครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปากที่ได้มาตรฐาน ค่าผลการทดสอบค่าทางเทคนิคในการถ่ายภาพรังสีมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในช่วง 1-2 ปี คำสำคัญ : เครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปากค่าทางเทคนิคที่ใช้ถ่ายภาพรังสี           

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖