กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนมผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเต้านมของโรงพยาบาล ในจังหวัดตรัง พัทลุงและสตูล   (ภาษาไทย)
Mean Glandular Dose in Diagnostic Mammography in Hospitals in Trang  Phatthalung and Satun Provinces  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางศิริวรรณ บุญชรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย
2 นางจีราภรณ์ สงขาว ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวศิริขวัญ ยิ้วเหี้ยง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เครื่องเอกซเรย์เต้านมถูกนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมเนื่องจากสามารถตรวจหาสิ่งผิดปกติต่างๆ ได้ดี แต่การได้รับรังสีสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะวัดปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนมผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเต้านมของโรงพยาบาลในจังหวัดตรัง พัทลุงและสตูล ในช่วงเดือนมกราคม–กรกฎาคม 2562 ด้วยเครื่องมือวัดปริมาณรังสีชนิดโซลิตสเตทและแผ่นอะครีลิค โดยวัดปริมาณรังสีและความหนาครึ่งค่าของการกรองรังสีจากเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน 5 เครื่องและเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยจำนวน 81 ราย คำนวณปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนมตามวิธีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ผลพบว่า ค่าปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนมอยู่ในช่วง 0.8-16.0 mGy ค่าเฉลี่ยและค่าควอไทล์ที่ 3 เท่ากับ 2.96 และ 3.64 mGy ตามลำดับ ซึ่งสูงเกินค่าอ้างอิงของ IAEA ที่มีค่าเท่ากับ 2.5 mGy จึงใช้เป็นข้อแนะนำแก่เจ้าหน้าที่รังสีในการปรับลดค่าเทคนิคในการถ่ายภาพรังสี เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีลดลงและได้ภาพรังสีที่มีคุณภาพในการตรวจวินิจฉัยโรค คำสำคัญ: เครื่องเอกซเรย์เต้านม  ปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนม       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสอนด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ม.ค. 2562 สิ้นสุด: 31 ก.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕