กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาชุดทดสอบพาราควอทแบบขั้นตอนเดียว   (ภาษาไทย)
One-step paraquat test kit   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:5,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ พาราควอทเป็นสารกำจัดวัชพืชที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีฤทธิ์อันตรายร้ายแรงต่อคนและสัตว์ ในระหว่างปีงบประมาณ 2543 ถึง 2545 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้จัดทำชุดทดสอบพาราควอทแบบ 2 ขั้นตอนและสนับสนุนให้โรงพยาบาลใช้งานเพื่อตรวจตัวอย่างผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะได้รับสารพิษพาราควอท จากนั้นปีงบประมาณ 2562 ได้พัฒนาชุดทดสอบพาราควอทมาเป็นแบบขั้นตอนเดียวที่มีรูปแบบเป็นแคปซูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการทดสอบ จาก 2 ขั้นตอนเหลือขั้นตอนเดียว และเพื่อให้ใช้งานได้สะดวก โดยทดสอบในตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำล้างกระเพาะเทียมและปัสสาวะ ผลพบว่าชุดทดสอบมีความจำเพาะเจาะจงกับสารพาราควอท และมีค่าขีดจำกัดของการตรวจพบพาราควอทในตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำจากกระเพาะอาหารและปัสสาวะ เท่ากับ 0.7  1.0 และ 2.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ส่วนความเที่ยงของวิธีทดสอบ 7 ซ้ำ ผลตรวจพบทุกหลอด คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อทดสอบอายุการใช้งานของชุดทดสอบ พบว่า ชุดทดสอบสามารถเก็บที่สภาวะอุณหภูมิห้องได้นาน 1 เดือนและในโถดูดความชื้นได้นาน 5 เดือน จากการพัฒนาชุดทดสอบพาราควอทแบบขั้นตอนเดียวใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วเหมาะที่จะนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลและในภาคสนามได้ คำสำคัญ : ชุดทดสอบพาราควอท

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ การพัฒนาชุดทดสอบพาราควอต เริ่ม: 17 มี.ค. 2563 สิ้นสุด: 30 ก.ค. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕