กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาล ในเขตจังหวัดตรัง พัทลุงและสตูล    (ภาษาไทย)
The effectiveness of Urine Drug testing of Hospital Laboratories in Trang  Phatthalung and Satun provinces  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:4 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ทำโครงการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลในเขต จังหวัดตรัง พัทลุงและสตูล เพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยใช้แบบประเมินระบบคุณภาพ และมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับโรงพยาบาล และตรวจเยี่ยมโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ สำหรับการดำเนินงานในปี พ.ศ.2557 จำนวน 17 แห่ง ผลประเมินพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้องปฏิบัติการชันสูตรที่ได้รับการตรวจมี 23 แห่ง ผลประเมินอยู่ในระดับดี 18 แห่ง ระดับดีมาก 4 แห่ง และห้องปฏิบัติการชันสูตรที่ผลประเมินยังต้องปรับปรุงอีก 1 แห่ง ผลการปรับปรุงตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 มีการพัฒนาส่วนที่ขาด ได้แก่ ปรับปรุงคู่มือทดสอบให้เป็นปัจจุบัน การตรวจครอบคลุมชนิดสารเสพติดที่ทดสอบ การใช้วัตถุควบคุมคุณภาพ (IQC) ทดสอบคุณภาพชุดทดสอบ ส่วนห้องปฏิบัติการชันสูตรที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น ควรจัดทำเอกสารที่ระบุวิธีปฏิบัติงาน การบริหารจัดการตัวอย่าง การนำวัตถุควบคุมคุณภาพตรวจคุณภาพชุดทดสอบรวมทั้งการค้นหาสาเหตุการควบคุมคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามกำหนดและการป้องกันการเกิดซ้ำ ซึ่งจะได้สนับสนุนช่วยเหลือในส่วนที่ต้องปรับปรุงอย่างใกล้ชิดต่อไป คำสำคัญ: ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาล เขตจังหวัดตรัง พัทลุงและสตูล Abstract Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang conducted the project to inspect the effectiveness of urine drug testing of hospitals laboratories in Trang  Phatthalung and Satun provinces by using questionnaires and on site visiting. In 2014  17 laboratories were evaluated. The results revealed that they were in good and satisfactory level

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕