กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทวนสอบวิธีตรวจปริมาณแอนติเจนของ Diphtheria ในวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ   (ภาษาไทย)
Method Verification for Determination of Diphtheria antigen in Diphtheria vaccine   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววัตถุ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวอุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ได้ทำการทวนสอบควำมใช้ได้ของเทคนิค Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) เพื่อตรวจหา ปริมาณแอนติเจน (adsorbed antigen) และการดูดซับแอนติเจน (degree of adsorption) ของสารเสริมฤทธิ์ในวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ พบว่าการทดสอบความเที่ยงโดยการวิเคราะห์ในวันเดียวกันมีค่าเบี่ยงเบน (SD) และเปอร์เซ็นต์สัมประสิทธิ์ ความแปรปรวน (%CV) ของการทดสอบปริมาณ adsorbed antigen และ degree of adsorption เท่ากับ 1.01  1.44 และ 1.00  0.29 ตามลำดับ สำหรับการทดสอบต่างวันมีค่า SD และ %CV ของการทดสอบปริมาณ adsorbed antigen และ degree of adsorption เท่ากับ 1.01    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2563 เริ่ม: 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖