กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ขาตั้งลดเวลาคัดแยกจุลินทรีย์    (ภาษาไทย)
-   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


แท่งเขี่ยเชื้อหรือที่เรียกว่า loop เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา การนำแท่งเขี่ยเชื้อมาใช้ในการปฏิบัติงานต้องทำให้ปราศจากเชื้อทุกครั้งก่อนใช้ งาน โดยเริ่มจากนำแท่งเขี่ยเชื้อ 5 – 10 แท่ง ไปลนไฟจนร้อนแดงโดยใช้มือของผู้ปฏิบัติงานจับด้ามแท่งเขี่ยเชื้อขณะ ลนไฟ โดยใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 50 วินาทีต่อครั้ง จากนั้นรอให้แท่งเขี่ยเชื้ออุณภูมิต่ำลงใกล้เคียงกับอุณหูมิห้อง แล้วนำปลายแท่งเขี่ยเชื้อสัมผัสกับตัวอย่างที่ต้องการศึกษามาทำการคัดแยกจุลินทรีย์ด้วยวิธี streak plate technique ลงในอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดวุ้นแข็ง ในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ อาหารจุลชีววิทยาต้องใช้แท่งเขี่ยเชื้อประมาณ 5-10 แท่ง ต่อการตรวจวิเคราะห์ 1 ตัวอย่าง และแต่ละสัปดาห์ต้อง ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างประมาณ 25-30 ตัวอย่าง จึงท าให้ใช้ระยะเวลาโดยรวมในการเผาแท่งเขี่ยเชื้อนานขึ้น ดังนั้น เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานผู้วิจัยจึงคิดค้นอุปกรณ์แทนการใช้มือจับแท่งเขี่ยเชื้อในการลนไฟ เพื่อส่งเสริมการ คัดแยกจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕