กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การหาค่าแก้พลังงานสำหรับการวัดปริมาณรังสีบุคคลจากรังสีบีตาด้วยแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล InLight®nanoDot   (ภาษาไทย)
Determination of A Correction Factor for Measurement of Occupational Dose from Beta Source Using InLight ®nanoDot OSL   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายประพัฒน์ ลาภเจริญกิจ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


อุปกรณ์วัดรังสีประจำบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนรังสี เพื่อตรวจจับปริมำณรังสีที่ได้รับจำกกำร ปฏิบัติงำนประจำ โดยอุปกรณ์วัดรังสีประจำบุคคลชนิดแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล InLight®nanoDot ได้ถูกนำมำให้บริกำร สำหรับประเมินค่ำปริมำณรังสีบุคคลเฉพำะตำแหน่ง เพื่อควำมถูกต้องของกำรประเมินปริมำณรังสีบุคคลที่รังสีบีตำจำต้อง มีกำรหำค่ำแก้พลังงำน (Correction factor) จึงได้ศึกษำโดยนำแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล InLight®nanoDot มำฉำยรังสีบีตำ ด้วยสำรกัมมันตรังสี Sr-90 ที่ปริมำณรังสี 0  5  10  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 14 มิ.ย. 2561 สิ้นสุด: 2 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖