กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาปริมาณรังสีของเครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปาก แบบเคลื่อนที่เขตภาคกลางของประเทศไทย   (ภาษาไทย)
Radiation Measurement of Handheld Dental X-ray Devices in Central Region of Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางอนงค์ สิงกาวงไซย์ หัวหน้าโครงการ
2 นายศุภวัฒน์ ทัพสุริย์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ได้ทำกำรศึกษำเปรียบเทียบปริมำณรังสีและรังสีกระเจิงของเครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปำกแบบเคลื่อนที่ และแบบติดตั้งของห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย ในเขตกรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี อยุธยำ สิงห์บุรี อ่ำงทอง และสระบุรี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2559-2561 ประกอบด้วยแบบเคลื่อนที่ 150 เครื่อง จำนวน 12 รุ่น และแบบติดตั้ง 150 เครื่อง จำนวน 15 รุ่น จำกกำรวัดปริมำณรังสีด้วยเครื่องวัดโดสมิเตอร์ และวัดปริมำณรังสีกระเจิงด้วยเครื่องตรวจปริมำณรังสีกระเจิง พบว่ำ ปริมำณรังสีเฉลี่ยของเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบเคลื่อนที่เท่ำกับ 1 135 ไมโครเกรย์ (µGy) และค่ำเฉลี่ยปริมำณรังสีกระเจิงวัดได้ ที่บริเวณจับฟิล์ม ที่ระยะห่ำง 1  2  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 เริ่ม: 18 ก.ย. 2561 สิ้นสุด: 24 ก.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖