กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความสัมพันธ์ของค่านับวัดกับค่าพลังงาน สำาหรับงานรังสีวินิจฉัย   (ภาษาไทย)
Relationship between Count and Energy for Diagnostic Radiology   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายยุทธนา บางม่วง หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันมีการนำารังสีมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ งาน รวมถึงด้านการแพทย์ที่มีการนำารังสีมาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ดังนั้นการวัดปริมาณรังสีจึงมีความสำาคัญต่อการเฝ้าระวังอันตรายจากรังสีต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย โดยแผ่นวัดรังสีโอแอสแอลรุ่น InLight-LDR Model 2 เป็นแผ่นวัดรังสีบุคคล ประกอบด้วยผลึก Al2O3 ที่เจือด้วยสาร C ทั้งหมด 4 ผลึก ที่อยู่ในช่องบรรจุที่มีตัวกรองในการวัดปริมาณรังสี ซึ่งมีหน้าที่ในการกรองรังสีแตกต่างกันในแต่ละช่อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณรังสีบุคคลในเทอมของปริมาณรังสียังผล (effctive dose)  ปริมาณรังสีสมมูลที่ผิวหนัง และปริมาณรังสี สมมูลที่เลนส์ตา รวมถึงแยกแยะชนิดของรังสีจากค่านับวัดจากผลึก Al2O3 ในแต่ละช่อง ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของค่านับวัดและพลังงานของรังสีเอกซ์จากลำารังสีทั้งแบบ N-Series และ RQR แล้วนำามาเปรียบเทียบค่านับวัดในช่วงระดับพลังงานของงานรังสีวินิจฉัย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ของอัตราส่วนของค่านับวัดที่ E2/E1 จะมีค่าใกล้เคียงกัน ประมาณ 1.0 ตามพลังงานเฉลี่ยของเอกซเรย์ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่อัตราส่วนของค่านับวัดที่ E3/E1 และ E4/E1 ที่จะเพิ่มขึ้นตามพลังงานของเอกซเรย์ ซึ่งสามารถนำาผลที่ได้มาใช้ในการจำาแนกพลังงาน โดยเทียบจากกราฟความสัมพันธ์ของค่าอัตราส่วนของค่านับวัดที่ E3/E1 และ E4/E1 กับพลังงานเฉลี่ยของคุณภาพลำารังสีที่ต้องการศึกษา ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงค่าพลังงานเฉลี่ยและสามารถนำาไปใช้ร่วมกับการศึกษาค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากงานรังสีวินิจฉัย และการศึกษาปริมาณรังสีที่เลนส์ตาสำาหรับบุคลากรในงานรังสีร่วมรักษา ต่อไป   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ปี 59 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560 เริ่ม: 19 ส.ค. 2559 สิ้นสุด: 2 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖