กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอเวอร์ชั่น 2   (ภาษาไทย)
Development of Application for MRI Qaulity Control Testing Version 2   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ หัวหน้าโครงการ
2 นายอภิชนันท์ คงธนะ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทสำคัญ คือ การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มีคุณภาพต่อการรักษาและวินิจฉัยโรค เครื่องมือแพทย์ที่สำคัญในการวินิจฉัยโรค ได้แก่ เครื่องเอ็มอาร์ไอ ควรมีการดูแลและควบคุมคุณภาพ เนื่องจากการทำงานของเครื่องจะใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงและมีราคาแพง เมื่อใช้งานระยะหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อสนามแม่เหล็กอาจทำให้เครื่องมีการทำงานผิดพลาด สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอที่มีในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2558 การดำเนินงานได้เลือกใช้โปรแกรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาได้อย่างเหมาะสมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย (android) คือ App Inventor II และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Lenovo รุ่น A7000 มีระบบปฏิบัติการแอนดรอย 5.0 ในการทดสอบแอพพลิเคชั่น ต่อมาในปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับปรุงเพิ่มในส่วนของการแสดงค่ามาตรฐานและการแสดงค่าการดูดกลืนพลังงานจำเพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแต่ละเครื่องเอ็มอาร์ไอจำแนกตามบริษัทผู้ผลิตและความแรงของสนามแม่เหล็ก โดยทดสอบกับโทรศัพท์ยี่ห้อ Huawei รุ่น P30 Lite ระบบปฏิบัติการแอนดรอย 9.0 ซึ่งการพัฒนาประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนการออกแบบหน้าตาติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ส่วนข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อสถานที่ ชื่อเครื่องเอ็มอาร์ไอ รุ่น วันที่ตรวจสอบ และส่วนข้อมูลการตรวจสอบที่สามารถคำนวณค่าผลการตรวจสอบในแต่ละหัวข้อการตรวจสอบ โดยได้ทดสอบแอพพลิเคชั่นกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอจำนวน 20 เครื่อง พบว่าค่าที่คำนวณได้จากแอพพลิเคชั่นตามหัวข้อการตรวจสอบมีค่าตรงกับที่คำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft excel การนำแอพพลิเคชั่นนี้ไปใช้จะเกิดประโยชน์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอเพื่อใช้คำนวณข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพประจำปีตามข้อกำหนดฯ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำให้สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (DMSC 4.0)    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ม.ค. 2562 สิ้นสุด: 27 ธ.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖